Polityka prywatności

Masz wątpliwości? Daj nam znać.

Wróć do strony głównej

§1

Serwis Internetowy jest własnością firmy OSKAR ŚWIĘCKI. Ilekroć w tym dokumencie używane jest określenie "serwis" lub "witryna", odnosi się ono do tego serwisu internetowego.

§2

Administratorem Danych jest firma OSKAR ŚWIĘCKI, której właścicielem jest Oskar Święcki - adres do korespondencji os. Batorego 79A/9 60-687 Poznań. Ilekroć w tym dokumencie używane jest określenie "Administrator", odnosi się ono do Administratora Danych.

§3

Z Administratorem Danych jako osobą właściwą do spraw z zakresu ochrony danych osobowych w ramach korzystania ze strony, można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@swiecki-remonty.pl. Administrator zastrzega sobie 3-dniowy termin na udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi i ustosunkowanie się do jego żądania.

§4

Dane w Serwisie Internetowym są przetwarzane w celu umożliwienia swobodnego korzystania z serwisu, w tym zwłaszcza:

§5

Skorzystanie z Formularza Kontaktowego wymaga podania imienia, adresu e-mail, treśći wiadomości oraz zaakceptowania niniejszej Polityki Prywatności.

§6

Użytkownik udostępnia dane wymienione w §5 dobrowolnie, musi jednak liczyć się z tym, że sprzeciw wobec podania swoich danych lub wyrażenie woli ich usunięcia może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu lub niemożnością wykonania zamówionych usług. Podając wskazane dane w §5, a następnie akceptując wyświetlony zapis o wyrażeniu zgody na niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z realizacją celów wymienionych w §4. Zgoda ta może zostać wycofana przez Użytkownika w dowolnej chwili przez kontakt z Administratorem (jak wskazano w §3).

§7

 1. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
  • przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  • dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  • usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:
  • celów przetwarzania,
  • kategorii danych osobowych,
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
  • planowanego okresu przechowywania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora, w tym poprzez odpowiednią jakość kodu źródłowego oraz certyfikat SSL, który szyfruje połączenia.

§8

Witryna nie przetrzymuje żadnych informacji – wszystkie są wysyłane drogą poczty elektronicznej na adres kontakt@swiecki-remonty.pl

§9

Pliki cookies są wykorzystywane jedynie do poprawnego przetrzymywania informacji o zalogowaniu i/lub wewnętrznych funkcjonalnoścze strony. Nie są używane do udostępniania żadnych informacji marketingowych poza usługami analitycznymi dokonywanymi jedynie na rzecz samej strony.

§10

Administrator nie udostępnia żadnych danych do państw trzecich, poza informacjami przesyłanymi wewnątrz wiadomości pocztowych generowanych automatycznie, podczas używania Formularza Kontaktowego.

§12

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Witryny zgodnie z prawem, szanując prywatność innych osób korzystających z Witryny.
Wróć do strony głównej